Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

OSHE ASSIST

LOGIN PUSAT TANGGUNGJAWAB
FAKULTI ALAM BINA & UKUR

 

FAKULTI KEJURUTERAAN
SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM
SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK
SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL
SEKOLAH KOMPUTERAN
SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN
SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA

 

FAKULTI SAINS

 

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
AKADEMI BAHASA
AKADEMI TAMADUN ISLAM
PUSAT KAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN PERADABAN
SEKOLAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PSIKOLOGI
SEKOLAH PENDIDIKAN

 

FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK

 

JABATAN BENDAHARI

 

JABATAN CANSELERI
PEJABAT NAIB CANSELOR
PEJABAT PELESTARIAN KAMPUS
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
PEJABAT STRATEGI & HAL EHWAL KORPORAT
PUSAT ISLAM
PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO UTM
UNIT AUDIT DALAM
UTM INTERNATIONAL

 

JABATAN PENDAFTAR
BAHAGIAN KESELAMATAN
BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISAS
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

 

JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL

 

JABATAN PERPUSTAKAAN UTM

 

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
ACADEMIC MANAGEMENT DIVISION (AMD)
UTM ACADEMIC LEADERSHIP (UTMLead)
INSTITUTE FOR LIFE-READY GRADUATE (iLeaGue)
SCHOOL OF PROFESIONAL AND CONTINUING EDUCATION (SPACE UTM)

 

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)

PUSAT KAUNSELING
BAHAGIAN AKTIVITI DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN HEP
PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
PUSAT PEMBANGUNAN KERJAYA
UNIT KEBUDAYAAN

 

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)
ADVANCEMENT DIVISION
BUSINESS MANAGEMENT DIVISION
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

 

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
ADVANCED MEMBRANE TECHNOLOGY RESEARCH CENTRE
Ibnu Sina Institute for Scientific & Industrial Research
Institute Sultan Iskandar
Institute for Smart Infrastructures and Innovative Construction
Institute for Vehicle Systems and Engineering
Institute of Future Energy
PEJABAT PENTADBIRAN TNC (P&I)
PENERBIT UTM PRESS
PUSAT JARINGAN KOMUNITI DAN INDUSTRI
PUSAT PENGURUSAN MAKMAL UNIVERSITI
Wireless Communication Centre

 

PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN

 

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

 

SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN

 

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

 

SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM
AKTA & PERATURAN

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKTA 514)

Seksyen 30. Penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
(1) Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mengikut seksyen ini jika —
(a) terdapat empat puluh orang atau lebih diambil kerja di tempat kerja ; atau
(b) Ketua Pengarah mengarahkan penubuhan jawatankuasa sedemikian di tempat kerja.

(2) Keanggotaan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan di bawah subseksyen(1), pemilihan atau perlantikan orang-orang ke jawatankuasa itu, kuasa anggota anggota jawatankuasa itu dan apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan penubuhan atau prosedur jawatankuasa itu hendaklah sebagaimana yang ditetapkan.

(3) Tiap-tiap majikan hendaklah berunding dengan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan itu dengan tujuan untuk membuat dan menyenggarakan perkiraan yang akan membolehkannya dan pekerja-pekerjanya bekerjasama dengan berkesan dalam menggalakkan dan membangunkan langkah-langkah untuk mempastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja di tempat kerja,
dan dalam mengukur keberkesanan langkah-langkah itu.

(4) Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan,
apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN)
BAHAGIAN II – KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

Keanggotaan jawatankuasa

5.(1) Sesuatu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah terdiri daripada –
(a) seorang pengerusi;
(b) seorang setiausaha;
(c) wakil-wakil majikan; dan
(d) wakil-wakil pekerja.

(2) Jika terdapat satu ratus orang atau kurang yang diambil kerja di tempat kerja, maka hendaklah ada tidak kurang daripada dua orang wakil pekerja dan dua orang wakil pengurusan dalam jawatankuasa; dan jika terdapat lebih daripada satu ratus orang yang diambil di tempat kerja, maka hendaklah ada tidak kurang daripada empat orang wakil pekerja dan empat orang wakil pengurusan.

Pelantikan pengerusi dan setiausaha jawatankuasa

6.(1) Seseorang majikan atau pengurusnya yang diberikuasa hendaklah menjadi pengerusi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.

(2) Setiausaha jawatankuasa hendaklah orang yang diambil kerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

(3) Jika tiada orang yang diambil kerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, pengerusi boleh melantik seorang yang lain untuk bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa atau anggota-anggota boleh, dengan undi sulit, melantik setiausaha jawatankuasa daripada kalangan mereka sendiri.

PERATURAN MESYUARAT JKKP

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN)
BAHAGIAN IV – MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

Kekerapan mesyuarat jawatankuasa

21. (1) Sesuatu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang menyertai jenis kerja di tempat kerja tetapi hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada tiga bulan sekali.

(2) Tiap-tiap anggota jawatankuasa hendaklah diberi notis bertulis yang munasabah mengenai apa-apa mesyuarat jawatankuasa berserta dengan suatu salinan agenda mesyuarat itu dilampirkan pada notis itu.

(3) Walau apa pun subperaturan (2), suatu mesyuarat hendaklah dipanggil serta-merta jika berlaku kemalangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa atau kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya atau apa-apa situasi lain yang memerlukan perhatian serta-merta supaya dapat dipastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja.

OFFICE ADDRESS

Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Universiti Teknologi Malaysia

81310 Johor Bahru

Johor Darul Takzim

Our Location: Click HERE

OPERATION HOUR

  • Sunday to Wednesday : 8.00 am - 5.00 pm
  • Thursday : 8.00 am - 3.30 pm
  • Friday and Saturday : Closed

CONTACT US

  • Telephone : +6 07 5531886
  • Email : oshe@utm.my

DISCLAIMER

OSHE UTM shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Copyright © 2023 • Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE), UTM • All Rights Reserved